Sunday, 4 May 2014

Bosozoko Girl

Mercenary loves all that bosozoku, dragon-bike shiz!

Bosozoku Girl


#Bosozoku #DragonBike #HondaCBX550 #Mercenary #MercenaryGarage

No comments: