Sunday, 25 December 2016

Jaysus

Holy Jaysus receives a baby velociraptor for his 18th birthday. Oh Happy Days!

Velociraptor Jesus#JesusHChrist #Mercenary #MercenaryGarage

No comments: