Friday, 3 July 2015

Через тернии к звёздам

To The Stars by Hard Ways (1981)#KirBulychev #YelenaMetyolkina #AdAstraPerAspera #ToTheStarsbyHardWays #Mercenary #MercenaryGarage